azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

kai (exo) – nothing on me lyrics

Loading...

lyrics from a snippet

니 안에 깊이 감춰진
아주 은은하게 비친
감미로운 너의 그 향길
풀어내 곧 웃을 [?]
지독히 좋은 feeling
baby i can breathe in
시선 맞춰 freeze, oh no, no
모든 게 멈춘 채로
한걸음 가까이 가
너와 나 아주 천천히
조금씩 좁혀져 가
우리 사이
i want nothing on me but you (oh+oh+oh, oh+oh+oh, oh+oh+oh)
i want nothing on me but you (oh+oh+oh, oh+oh+oh, oh+oh+oh)
i want nothing on me but you