azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

mew suppasit jongcheveevat – our time | romanized lyrics lyrics

Loading...

verse 1
naan tâo rai chăn mâi róo ròk
dàng naa+lí+gaa nán leum bòk
dtòk yòo nai pá+w+ng
láe mâi róo kwaam bpen bpai
naa+tee têe rao nán glâi gan
jon tâep dâai yin sĭiang hŭua+jai
mĕuuan lôhk táng bai glaai bpen kŏng rao tâo nán

prechorus
chăn róo kâe chăn mee ter yòo dtrong née hâi dâai mong dtaa
kâe chăn dâai chái way+laa yòo gàp ter dtrong née rêuuay bpai
tâa mee wêt+mon chăn kong jà dtreung way+laa née wái
hâi man yùt têe ter

chorus
yàak yòo bàep née bpai naan naan
prór chûua+mohng née têe bpen dàng făn
chûuang têe mee chăn yòo kâang gaai ter
sòp dtaa kôo née · jàp meu kôo née · mâi bplòi loiie
hâi lôhk bai née mee rao tâo nán
mâi dâai dtông gaan sìng năi èek loiie
nèung naa+tee gôr mĕuuan bpen ní+ran… prór ter
verse 3
mâi dtông róo prûng+née bpen chên rai
mâi dtông sŏn wâa lôhk mŭn chên rai
i feel your heart beating close to minе
yàak mee kâe rao til the end of timе

verse 4
yàak sàng naa+lí+gaa hâi man dern cháa cháa
yàak gèp kwaam sŭuay ngaam ao wái naan tâo naan
tâa prûng+née bpen chên rai
hâi ter róo wâa yang ngai i’m still loving you

prechorus

chăn róo kâe chăn mee ter yòo dtrong née hâi dâai mong dtaa
kâe chăn dâai chái way+laa yòo gàp ter dtrong née rêuuay bpai
tâa mee wêt+mon chăn kong jà dtreung way+laa née wái
hâi man yùt têe ter

chorus
yàak yòo bàep née bpai naan naan
prór chûua+mohng née têe bpen dàng făn
chûuang têe mee chăn yòo kâang gaai ter
sòp dtaa kôo née · jàp meu kôo née · mâi bplòi loiie
hâi lôhk bai née mee rao tâo nán
mâi dâai dtông gaan sìng năi èek loiie
nèung naa+tee gôr mĕuuan bpen ní+ran… prór ter

lyrics and translation by netdrifter https://twitter.com/net_drifter/status/1512506098233839626