azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

skipinnish – tir a’ mhurain lyrics

Loading...

failte gu mo dhan
siol is means nam bard
am foghar bha feitheamh orm
bho an la a bha mi og

failte gu mo thir, eilean geal an iar
an t#ait a chi gach tuigse is firinn
glaiste ‘na mo chridhe
failte gu mo chainnt

is i dh’ionnsaich mi ‘nam phaisde
canan uasal mor nan gaidheal
mar bhratach dhomh gach la
is ged a dh’ fheuch iad

ri cur as dhuinn
chi mo theaghlach cnoc nan linn
is ged tha ar canan leoint le stri
‘s an tir seo bidh i beo

trobhad is coisich rium
ri taobh a’ chuain
is seallaidh mi dhuit
tir a’ mhurain