azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

celtic thunder – dulaman lyrics

Loading...

dulaman

a ‘nã­on mhã­n ã³, sin -n-ll na fir shãºirã­
a mhã¡ithairin mhã­n ã³, cuir na roithlã©an go dtã­ mã©

dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na binne buã­
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach
dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na farraige
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach

rachaimid me chun niãºir leis an dãºlamã¡n
gaelach ceannã³imid brã³ga daora ar an dãºlamã¡n gaelach

dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na binne buã­
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach
dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na farraige
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach

brã³ga breaca dubha ar an dãºlamã¡n
gaelach bearã©ad agus triãºs ar an dãºlamã¡n gaelach

dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na binne buã­
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach
dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na farraige
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach

dãºlamã¡n na binne buã­
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach
dãºlamã¡n na binne buã­
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach

dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na binne buã­
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach
dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na farraige
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach

dãºlamã¡n na binne buã­
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach

a ‘nã­on mhã­n ã³, sin -n-ll na fir shãºirã­
a mhã¡ithairin mhã­n ã³, cuir na roithlã©an go dtã­ mã©

dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na binne buã­
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach
dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na farraige
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach

tã¡ ceann buã­ ã³ir ar an dãºlamã¡n gaelach
tã¡ dhã¡ chluais mhaol ar an dãºlamã¡n maorach

dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na binne buã­
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach
dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na farraige
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach

dãºlamã¡n na binne buã­, dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach
dãºlamã¡n na binne buã­, dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach

dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na binne buã­
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach
dãºlamã¡n, dãºlamã¡n, dãºlamã¡n na farraige
dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach

dãºlamã¡n na binne buã­, dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach
dãºlamã¡n na binne buã­, dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach
dãºlamã¡n na binne buã­, dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach
dãºlamã¡n na binne buã­, dãºlamã¡n na binne buã­ gaelach

[translation:]

oh, gentle daughter, here come the wooing men
oh, gentle mother, put the wheels in motion for me

seaweed, seaweed, seaweed from the yellow cliff
seaweed from ireland
seaweed, seaweed, seaweed from the ocean
seaweed from ireland

i would go to niãºir with the irish seaweed
“i would buy expensive shoes,” said the irish seaweed

seaweed, seaweed, seaweed from the yellow cliff
seaweed from ireland
seaweed, seaweed, seaweed from the ocean
seaweed from ireland

the irish seaweed has beautiful black shoes
the stately seaweed has a beret and trousers

seaweed, seaweed, seaweed from the yellow cliff
seaweed from ireland
seaweed, seaweed, seaweed from the ocean
seaweed from ireland

seaweed from the yellow cliff
seaweed from ireland
seaweed from the yellow cliff
seaweed from ireland

seaweed, seaweed, seaweed from the yellow cliff
seaweed from ireland
seaweed, seaweed, seaweed from the ocean
seaweed from ireland

seaweed from the yellow cliff
seaweed from ireland

oh, gentle daughter, here come the wooing men
oh, gentle mother, put the wheels in motion for me

seaweed, seaweed, seaweed from the yellow cliff
seaweed from ireland
seaweed, seaweed, seaweed from the ocean
seaweed from ireland

there is a yellow gold head on the gaelic seaweed
there are two blunt ears on the stately seaweed

seaweed, seaweed, seaweed from the yellow cliff
seaweed from ireland
seaweed, seaweed, seaweed from the ocean
seaweed from ireland

seaweed from the yellow cliff, seaweed from ireland
seaweed from the yellow cliff, seaweed from ireland

seaweed, seaweed, seaweed from the yellow cliff
seaweed from ireland
seaweed, seaweed, seaweed from the ocean
seaweed from ireland

seaweed from the yellow cliff, seaweed from ireland
seaweed from the yellow cliff, seaweed from ireland
seaweed from the yellow cliff, seaweed from ireland
seaweed from the yellow cliff, seaweed from ireland