azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

corin curschellas – sontga margriata lyrics

Loading...

sontga margriata ei stada siat stads ad alp
mai quendisch dis meins
in di eis ella ida dal stavel giu
dada giu sin ina nauscha platta
ch’igl ei scurclau siu bi sein alv
paster petschen ha quei ad aguri cattau
«quei sto nies signun ir a saver
tgeinina zezna purschala nus havein»

«sche ti vul quei buca dir ora
sche vi jeu dar a ti treis bialas camischas
che pli ti scarvunas e pli alvas ch’ellas vegnan»
«quei vi jeu buc, quei prend jeu buc!
quei sto nies signun ir a saver
tgeinina zezna purschala nus havein»

«sche ti vul quei buca dir ora
sche vi jeu dar a ti treis bialas nuorsas
che ti sas tunder treis gadas igl onn
e mintgaga ventgaquater crenas launa»
«quei vi jeu buc, quei prend jeu buc!
quei sto nies signun ir a saver
tgeinina zezna purschala nus havein»

«sche ti vul quei buca dir ora
sche vi jeu dar a ti treis bialas vaccas
che ti sas mulscher treis gadas il di
mintgaga siu bi curtè latg»
«quei vi jeu buc, quei prend jeu buc!
quei sto nies signun ir a saver
tgeinina zezna purschala nus havein»

«sche ti vul quei buca dir ora
sche vi jeu dar a ti in bi curtgin
che ti sas segar treis gadas igl onn
e mintgaga siu bi ladretsch fein»
«quei vi jeu buc, quei prend jeu buc!
quei sto nies signun ir a saver
tgeinina zezna purschala nus havein»

«sche ti vul quei buca dir ora
sche vi jeu dar a ti in bi mulin
che mola il di segal e la notg salin
senza mai metter si buc in»
«quei vi jeu buc, quei prend jeu buc!
quei sto nies signun ir a saver
tgeinina zezna purschala nus havein»

«e sche tiu signun sto quei saver
sche ti sas fundar entochen culiez»
«o, buna sontga margriata
lai po vegnir viado
quei sto nies signun buc ir a saver»
cu la sontga margriata ha gidau ô il paster petschen
ha quel puspei entschiet a dir:
«quei sto nies signun ir a saver
tgeinina zezna purschala nus havein»

«sche ti vul quei dir ora
sche dueis ti fundar treis tschuncheismas ault»
allura va sontga margriata dabot
e da tut ella pren pietigot!
«pietigot, ti miu bien signun
e pietigot, ti mia buna caldera
pietigot mia buna panaglia
e pietigot ti mia buna fueinetta
che jeu durmevel adina cun tei
pertgei fas quei miu bien paster?
pietigot mias bunas vachettas
vus vegnis a schigiar dil latg
ah, pietigot entuorn, entuorn
sappi dieus cur jeu cheu tuorn!»

epi mav’ella sul cunclas ô
la caldera e las vaccas mavan suenter
aschi lunsch sco ellas han viu
han ellas buca calau de bargir
epi eis ella ida sper ina fontauna ô, a cantond:
«o ti, o ti fontaunetta
sche jeu mond ir naven
sche vegnas lu schigiar si!»
e la fontauna ei schigiada si
epi eis ella ida sper ina plaunca ô, a cantond:
«o ti, o ti plaunchetta
sche jeu mond ir naven
sche vegnas ti guess a seccar!»
e la plaunca ei seccada
«ah, mia buna jarva
sche jeu mond ir naven
ti vegnas lu seccar e mai verdegar»
e la jarva ei seccada e mai verdegada
e cur ch’ell’ei ida sut il zenn da sogn gieri e sogn gagl
tuccavan ei d’ensemen, ch’ei dev’ô il battagl