azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

cosby – rappeur wesh lyrics

Loading...

[outro]

bleugze
negge
wesh
rappeur w…

[couplet 1]

han
qualité b’an kùn
ò tɛ bìlakoye
ùn « follow me »
n ka son bɛ miami
i shuter, i k’i sìgì
n ka son bɛ gonflé i kò boulampi
déterminé, i kò sunjata keïtà
malienden
n niveau ka bò ù mà
ù bolo, n bɛ biyan, n bɛ eh…
zemafexe
y.b.s.o.c
foye tɛ n nà (non)
ùn daalakan c’est calibré
ùn taclé, ùn tɛ bì
ùn seŋw ka jàn i kò bagadin
tais-toi, i k’i sìgì
ne n’ù tɛ kele ye, i tɛ boɲà mà segì
ù ban nà à mɛnà halisa ù bɛ son bɔ là dò o dò
péni péni
m.c péni péni
ùn kilo bɛ sanfɛ̀, baby ì vonnecté code ye c27

[refrain]

i sìgì i dan mà
an tɛ nà changé, n ka identité dablemazé
à fɔ i ma n ye, n ye pera braqué
n y’ù surp-ssé
n y’i ka son kiffé, c’est décomposé
n ka donnée ka gìrì, à panaché
ma djelikatou, ù fìlɛ̀ kà n wele rappeur wesh
why are you calling me rappeur wesh ?
ùn niveau tɛ mali ye, rappeur wesh
why are you calling me rappeur wesh ?
n ka sonw ka gìrì ù mà, rappeur wesh
why are you calling me rappeur wesh ?
n ye rapu changé, rappeur wesh
why are you calling me rappeur wesh ?

[couplet 2]

han
mali pera zéro
ù ye tìɲɛ dà brì
i torché, i k’à fìlì
ù ka thème ye mini a dan ye mali
copie/coller ayi
à formater
flow 2 sur 20
n tɛ se k’ù lamɛ̀, à y’ù formaté
ù ko n ka dɔ bɔ n ka niveau là, level trop en hauteur
mali là, i kà baara jɛ̀le bɛ ɲàkàmi droits d’auteur
raperu bɛ bàlola ù kele, pas de promoteur
ù ko n ka clashi kɛ̀
mais, ù ma à famù, c’est game over
myster c. o. s
futur légendaire
n’i y’ù ka son lamɛ hein
c’est trop amateur
n ka son bɛ voyager sanfɛ̀
i kò harry potter
toujours chaud ka posé waatibɛ̀, jamais sur répondeur
sirà ka jàn, ù t’à ye
n bɛ r.a.p n**** fo kouré malé
est-ce-que ù bɛ changé, combien de temps ù ka rapu ye ? n’an bɛ ta, an bɛ se
n bɛ carrière kɛ̀ fo diɲɛ b’à ye
i sɔ̀n ne dò mu ye, ǒ blà
à bɛ rapu mì kɛ̀
n y’ò deŋfa ye, donc n b’à fiye

[refrain]

i sìgì i dan mà
an tɛ nà changé, n ka identité dablemazé
à fɔ i ma n ye, n ye pera braqué
n y’ù surp-ssé
n y’i ka son kiffé, c’est décomposé
n ka donnée ka gìrì, à panaché
ma djelikatou, ù fìlɛ̀ kà n wele rappeur wesh
why are you calling me rappeur wesh ?
ùn niveau tɛ mali ye, rappeur wesh
why are you calling me rappeur wesh ?
n ka sonw ka gìrì ù mà, rappeur wesh
why are you calling me rappeur wesh ?
n ye rapu changé, rappeur wesh
why are you calling me rappeur wesh ?