azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

hafez nazeri – existence: life lyrics

Loading...

existence – فصل دوم: هستی
قطعه  “زندگی” – تنها قطعه فصل هستی
[اجرا شده توسط شهرام ناظری]

؛[قسمت  اول]؛
نامدگان و رفتگان از دو كرانه ی زمان
نامدگان و رفتگان از دو كرانه ی زمان
سوی  تو میدوند هان
سوی  تو میدوند هان
ای تو هميشه در ميان
ای  تو هميشه در ميان

؛[قسمت دوم]؛
پيش وجودت از عدم
زنده و مرده را چه غم ؟
پيش  وجودت از عدم
زنده و مرده را چه غم ؟
كز نفس تو دم به دم
كز نفس تو دم به دم
مي شنويم بوی جان
بوی جان، بوی جان، آی

؛[قسمت سوم]؛
پيش تو جامه در برم
نعره زند كه بر درم
آمدمت آمدمت كه بنگرم
آمدمت كه بنگرم
گريه نمیدهد امان
گريه نمیدهد امان
امان، امان، آی

؛[همخوان]؛
آمدمت كه بنگرم
گريه نمیدهد امان
آمدمت، آمدمت كه بنگرم
آمدمت كه بنگرم
گريه نمیدهد امان
امان، امان
آمدمت، آمدمت كه بنگرم
گريه نمیدهد امان
گريه نمیدهد امان
امان، امان، وای

؛[قسمت چهارم]؛
آه كه می زند برون
از سر و سینه موج خون
از سر و سینه موج خون
موج خون، موج خون
من چه كنم
من چه كنم كه از درون
من چه كنم كه از درون
دست تو می كشد كمان
دست تو می كشد کمان
کمان، کمان، وای

؛[قسمت پایانی]؛
آه كه می زند برون
از سر و سینه موج خون
آه كه می زند برون
از سر و سینه موج خون
از سر و سینه موج خون
من چه كنم
من چه كنم كه از درون
من چه كنم كه از درون
دست تو می كشد كمان
کمان، کمان، وای
من چه كنم
من چه كنم كه از درون
من چه كنم كه از درون
دست تو می كشد كمان
دست تو می كشد كمان
کمان، کمان، وای