azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

infected mushroom – send me an angel lyrics

Loading...

send me an angel
(originally by mashina)

sh’lach li mal’ach
sheyikach, sheyikach oti lelev
she’ohev umechakeh li
verotzeh bi kol hazman

sh’lach li mal’ach
she’oti ve’otach hu lo yikach
lemakom she’ein bo
mah sheyesh po kol hazman

sh’lach li mal’ach
sheyikach, sheyikach oti lelev
she’ohev umechakeh li
verotzeh bi kol hazman

sh’lach li mal’ach
she’oti ve’otach hu lo yikach
lemakom she’ein bo
mah sheyesh po kol hazman

ken lif’amim hakol nir’ah oto davar
velif’amim, pit’om, yesh reg’a me’ushar
ken lif’amim hakol nir’ah oto davar
velif’amim, pit’om, yesh reg’a me’ushar

sh’lach li mal’ach
sheyis’mach veyadlik po et ha’or
veyish’mor al mah sheyesh lish’mor po
kol hazman

stam hazayot zeh gan chayot
arayot venemerim ve’acherim
menasim lim’tzo makom lichyot bo
kol hazman

ken lif’amim hakol nir’ah oto davar
velif’amim, pit’om, yesh reg’a me’ushar
ken lif’amim hakol nir’ah oto davar
velif’amim, pit’om, yesh reg’a me’ushar

ken lif’amim hakol nir’ah oto davar
velif’amim, pit’om, yesh reg’a me’ushar
ken lif’amim hakol nir’ah oto davar
velif’amim, pit’om, yesh reg’a me’ushar