azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

metric – bekoob lyrics

Loading...

؛{مقدمه: اسکیت}؛
ببین آقا حسینی
خود کردی باس واستی نگا کنی
ایندفعه میخوام تا ته خط برم تا اون ته تهش
ما هم اگه بخوایم مایه شو داریم

؛{قسمت ۱}؛
اولین قدم به سمت آخرین تنش
میگفتن نمیرسی جایی ببین تا نری براش
میکردیم آب تنی شباش میون گله کوسه ها
شده بود سگ دو فقط شرح روز ما
باید تو شهر ما ضعیفا طعمه درنده ها شن
آخه باخت حتمیه اگه نجنگی داشم
ندارن پرنده هاشم، که پس سقوط بعد پرواز
راه سعود سمت فرداس میاد غرور بعد دردا
تو فکر مود من یه مغز سوفی اگه باشه
تو عمق تاریکی به سمت نور میره
خوبه روحیم
یه مرد جنگی رومی ام که پای حرفام
میمونم و پای هدف جون میدم به هرکی رو میدم
ندویدم من، نذارم پشت سری بره اون که جلوم
وایسته میخوره مشت علی کلی کردیم دشمنا پرس
رپ بتل، زدیم زود سریع یه ورس داشی جو نده
دیدم کلی راه واسه ی رشدم هست
پس منفی رو سوخت دادیم مثبت بس
ببین سر این لفظ کلی صحبت بحث
داریم، کی عرضشا داره وقتی فرصت هست دایی

؛{همخوان}؛
سفت بکوب پاتو برو راهتو
تو مسیر پیچ نخور با آدم های ناتو
آتو نده دست هیچ کسی
که خدا میشه با تو تیم همیشه بلند پرواز
کوتاه بیای ناک اوتی
منفی رو سوخت بده مثبت بیار
که رو به روت نوره و پشت سر سیاه
نیگا حتی وقتی اوضاع به ما فحش بد میداد
ما تو رویا هامون به فکر خوشبختیایم
اه

؛{قسمت ۲}؛
نه از اینام که وقتی نادیدم بکنه فحش دادن
به ضعیف پشت میکنن
به گنده پشت دادن سر جام کلفت میشه
دادا من هنو جای رشد دارم تو میگی خوش به حالم
نداشت واسه پول بابا واسه پشت کارم
که وقتی دیدم توی راهم کلی مانع واسه ما هست
تک واستادم نکشیدم پا پس
ببین انتخابش سادس
اینکه حریف بشی با ترس سهله
اهل عمل باشی یا لفظ
قلدر پاشو بزن برو جلو
کوتاه بیای جایی سوارت میشن
غیر خودت کسی نمیفهمه تو رو
باخت میدن اونا که تسلیم شرایط باشن
اینا حقیقت زندگیه شباهتش به جنگ
پس وضعیتو بشناس و برو جلو بجنگ
تو سخترین شرایط هم تو میمونی و صبر
ببین جرعت رسیدن تو خود توئه پسر

؛{همخوان}؛
سفت بکوب پاتو برو راهتو
تو مسیر پیچ نخور با آدم های ناتو
آتو نده دست هیچ کسی
که خدا میشه با تو تیم همیشه بلند پرواز
کوتاه بیای ناک اوتی
منفی رو سوخت بده مثبت بیار
که رو به روت نوره و پشت سر سیاه
نیگا حتی وقتی اوضاع به ما فحش بد میداد
ما تو رویا هامون به فکر خوشبختیایم
اه