azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

runrig – an ataireachd ard lyrics

Loading...

an ataireachd bhuan
cluinn fuaim na h-ataireachd àrd
tha toirm a’ chuain
mar chualas leam ‘s e nam phàisd’
gun mhùthadh, gun truas
a’ sluaireadh gainneamh na tràgh’d
an ataireachd bhuan
cluinn fuaim na h-ataireachd àrd
‘s na coillten a’ siar
chan iarrain a fhuireach gu bràth
bha m’inntinn ‘s mo mhiann
a-riamh air lagan a’ bhàigh
ach iadsan bha fialaidh
an gnìomh an caidreamh ‘s an àgh
air sgapadh gun dìon
mar thriallas ealtain roimh nàmh
ach suibhlaidh mi uat
cha ghluais mi tilleadh nad dhàil
tha m’aios is mo shnuadh
toirt luaidh air giorrad mo là
an àm dhomh bhi suaint’
am fuachd ‘s an cadal a’ bhais
mo leabaidh dèan suas
ri